Kurumsal Kaynak Planlamasý

ERP’nin günümüzdeki tanýmý nedir? Bugün artýk ERP konuþulurken sadece planlama fonksiyonundan bahsedilmiyor. ERP artýk bir kurumun yaptýðý iþin bütününü yansýtan bir kavram olarak kullanýlýyor. Diðer bir deyiþle ERP bir kurumun tüm bileþenlerinin bir bütün olarak görülmesine imkan veriyor.

ERP, bir kurumun kendi iç süreçlerini bütünleþik bir yapýda gerçekleþtirmeye imkan tanýrken, iþin kurum sýnýrlarý dýþýna taþan kýsmýnýn da desteklenmesini saðlýyor. Bu iki süreci birleþtiren ERP çözümlerinin genel karakteristikleri þöyle özetlenebilir:

  • ERP uygulamalarý, iþ süreçlerini adresler.
  • ERP uygulamalarý modüler yapýdadýr.
  • ERP uygulamalarý entegredir.
  • ERP uygulamalarý kurumlarýn sýnýrlarýný aþar, müþterilerine, iþ ortaklarýna ve tedarikçilerine kadar uzanýr.
  • Uçtan uca bir ERP çözümü, kurumun tüm iþ fonksiyonlarýný destekler.

 

Kurumsal kaynak planlamasý ya da iþletme kaynak planlamasý (Ýngilizce: Enterprise Resource Planning - ERP), iþletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken iþgücü, makine, malzeme gibi kaynaklarýn verimli bir þekilde kullanýlmasýný saðlayan bütünleþik yönetim sistemlerine verilen genel addýr. Kurumsal kaynak planlamasý (KKP) sistemleri, bir iþletmenin tüm veri ve iþlemlerini biraraya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardýmcý olmaya çalýþan ve genelde kullanýmý kolay olan sistemlerdir. Klasik bir KKP yazýlýmý iþlem yapabilmek için bilgisayarýn çeþitli yazýlým ve donanýmlarýný kullanýr. KKP sistemleri temel olarak deðiþik verilerin saklanabildiði bütünleþik bir veritabaný kullanýrlar.

Kurumsal kaynak planlamasý anlam olarak, iþletmenin tüm kaynaklarýnýn birleþtirilip, verimli olarak
ullanýlmasý için tasarlanmýþ sistemlere denmektedir. KKP kavramý ilk olarak üretim çevrelerinde kullanýlmaya baþlansa da; günümüzde KKP sistemleri çok daha geniþ bir alanda telâfuz edilmektedir. KKP sistemleri, bir iþletmenin iþ alanýna ya da ismine bakmadan, iþletmenin tüm temel iþlemlerini kendi yapýsý altýnda toplayabilir. Ýþletmenler, kâr amacý olmayan kuruluþlar, vakýflar, hükümetler veya diðer varlýklar KKP sistemlerini kullanabilirler.

KKP sistemleri iki veya daha fazla yazýlýmý bir araya getirerek bir yazýlým paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere KKP yazýlým paketleri denir. Teknik olarak ise KKP yazýlým paketleri hem maaþ bordro akýþlarýný hem de muhasebe iþlevlerini bünyesinde barýndýrýr.

Buna raðmen, KKP yazýlým paketi tanýmý daha çok büyük ve geniþ uygulamalar için kullanýlmaktadýr. Bir KKP sistemi kullanýcýnýn, iki veya daha fazla baðýmsýz yazýlýmýn arayüzü ile karþýlaþmasýný engeller ve ek avantajlar saðlar. Yazýlýmlarýn standartlaþmasýný, birçok yazýlým kullanmak yerine tek bir yazýlým kullanýlmasýný, tüm veriler genellikler tek bir veritabanýnda saklandýðýndan kolay ve yüksek rapor alma, durum deðerlendirme gücünü saðlar.