Kurumsal Kaynak Planlamas�

ERP�nin g�n�m�zdeki tan�m� nedir? Bug�n art�k ERP konu�ulurken sadece planlama fonksiyonundan bahsedilmiyor. ERP art�k bir kurumun yapt��� i�in b�t�n�n� yans�tan bir kavram olarak kullan�l�yor. Di�er bir deyi�le ERP bir kurumun t�m bile�enlerinin bir b�t�n olarak g�r�lmesine imkan veriyor.

ERP, bir kurumun kendi i� s�re�lerini b�t�nle�ik bir yap�da ger�ekle�tirmeye imkan tan�rken, i�in kurum s�n�rlar� d���na ta�an k�sm�n�n da desteklenmesini sa�l�yor. Bu iki s�reci birle�tiren ERP ��z�mlerinin genel karakteristikleri ��yle �zetlenebilir:

  • ERP uygulamalar�, i� s�re�lerini adresler.
  • ERP uygulamalar� mod�ler yap�dad�r.
  • ERP uygulamalar� entegredir.
  • ERP uygulamalar� kurumlar�n s�n�rlar�n� a�ar, m��terilerine, i� ortaklar�na ve tedarik�ilerine kadar uzan�r.
  • U�tan uca bir ERP ��z�m�, kurumun t�m i� fonksiyonlar�n� destekler.

 

Kurumsal kaynak planlamas� ya da i�letme kaynak planlamas� (�ngilizce: Enterprise Resource Planning - ERP), i�letmelerde mal ve hizmet �retimi i�in gereken i�g�c�, makine, malzeme gibi kaynaklar�n verimli bir �ekilde kullan�lmas�n� sa�layan b�t�nle�ik y�netim sistemlerine verilen genel add�r. Kurumsal kaynak planlamas� (KKP) sistemleri, bir i�letmenin t�m veri ve i�lemlerini biraraya getirmeye veya bir araya getirilmesine yard�mc� olmaya �al��an ve genelde kullan�m� kolay olan sistemlerdir. Klasik bir KKP yaz�l�m� i�lem yapabilmek i�in bilgisayar�n �e�itli yaz�l�m ve donan�mlar�n� kullan�r. KKP sistemleri temel olarak de�i�ik verilerin saklanabildi�i b�t�nle�ik bir veritaban� kullan�rlar.

Kurumsal kaynak planlamas� anlam olarak, i�letmenin t�m kaynaklar�n�n birle�tirilip, verimli olarak
ullan�lmas� i�in tasarlanm�� sistemlere denmektedir. KKP kavram� ilk olarak �retim �evrelerinde kullan�lmaya ba�lansa da; g�n�m�zde KKP sistemleri �ok daha geni� bir alanda tel�fuz edilmektedir. KKP sistemleri, bir i�letmenin i� alan�na ya da ismine bakmadan, i�letmenin t�m temel i�lemlerini kendi yap�s� alt�nda toplayabilir. ��letmenler, k�r amac� olmayan kurulu�lar, vak�flar, h�k�metler veya di�er varl�klar KKP sistemlerini kullanabilirler.

KKP sistemleri iki veya daha fazla yaz�l�m� bir araya getirerek bir yaz�l�m paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere KKP yaz�l�m paketleri denir. Teknik olarak ise KKP yaz�l�m paketleri hem maa� bordro ak��lar�n� hem de muhasebe i�levlerini b�nyesinde bar�nd�r�r.

Buna ra�men, KKP yaz�l�m paketi tan�m� daha �ok b�y�k ve geni� uygulamalar i�in kullan�lmaktad�r. Bir KKP sistemi kullan�c�n�n, iki veya daha fazla ba��ms�z yaz�l�m�n aray�z� ile kar��la�mas�n� engeller ve ek avantajlar sa�lar. Yaz�l�mlar�n standartla�mas�n�, bir�ok yaz�l�m kullanmak yerine tek bir yaz�l�m kullan�lmas�n�, t�m veriler genellikler tek bir veritaban�nda sakland���ndan kolay ve y�ksek rapor alma, durum de�erlendirme g�c�n� sa�lar.